Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐOÀN KẾT XÃ HỘI

khái niệm xã hội học được sử dụng nhiều trong xã hội học phương Tây hiện đại. TĐKXH được nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp Đuyêckhem (E. Durkheim) đưa ra lần đầu tiên trong tác phẩm "Bàn về phân công lao động xã hội" (1893). Dựa trên cơ sở cho rằng mọi xã hội đều tồn tại trên cơ sở của những sự liên kết giữa các cá nhân, Đuyêckhem cho rằng sự phát triển của xã hội, xét đến cùng, là do ba nhân tố: dân số, giao tiếp và ý thức tập thể. Bao trùm lên tất cả là tình đoàn kết xã hội. Trong xã hội nguyên thuỷ, tình đoàn kết có tính máy móc và tự phát trên cơ sở của quan hệ huyết thống. Trong xã hội hiện đại, đoàn kết xã hội có tính tổ chức dựa trên sự phân công lao động và sự duy trì các chức năng xã hội của mỗi cá nhân và nhóm xã hội. TĐKXH kêu gọi sự bình ổn xã hội trên cơ sở tôn trọng vai trò và chức năng của các cá nhân và nhóm xã hội, coi mọi biến động của xã hội, kể cả đình công, bãi công, vũ trang, bạo động đều là "bệnh hoạn".