Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐACUYN XÃ HỘI

thuyết xã hội học coi đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên là động lực chủ yếu của sự phát triển xã hội. Gọi theo tên nhà tự nhiên học Anh Đacuyn (C. Darwin). Thuyết này hình thành và phổ biến trong các xã hội phương Tây thế kỉ 19; dựa trên cơ sở chuyển học thuyết Đacuyn từ lĩnh vực sinh vật học sang lĩnh vực xã hội học. Các đại biểu của TĐXH: Xmon (A. Small), Xpenxơ (H. Spencer), Gumplôvich (L. Gumplowicz), Ratxenhôfơ (G. Ratzenhofer). Ngày nay, một số người tán thành TĐXH vẫn khẳng định đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên còn tiếp tục tác động trong xã hội loài người. Một số người khác thì cho rằng cách đây 100 năm, sự chọn lọc tự nhiên tác động trong xã hội dưới hình thức đơn thuần, nhưng hiện nay với những thành tựu của khoa học và kĩ thuật, cuộc đấu tranh sinh tồn trở nên yếu đi, mà có một tình hình là không chỉ những kẻ thích nghi nhất mới tồn tại, mà cả những kẻ không thích nghi nhất, lẽ ra phải chết trong hoàn cảnh trước đây cũng vẫn tồn tại. Đó là những người "kém giá trị" và theo họ, nguồn gốc của mọi tai hoạ xã hội là do tình trạng sinh sôi nảy nở của những người đó. Ở đây, TĐXH xích lại gần với chủ nghĩa chủng tộc, hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và tư tưởng phân biệt chủng tộc.