Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT DUY Ý CHÍ

quan điểm duy tâm thừa nhận khởi nguyên của mọi tồn tại và phát triển không phải là quy luật khách quan mà là ý chí. Có hai loại TDYC: loại mang hình thức của chủ nghĩa duy tâm khách quan mà đại diện tiêu biểu là Sôpenhaoơ (A. Shopenhauer) và Hacman (E. Hartmann), cho rằng khởi nguyên của mọi tồn tại và phát triển là "ý chí thế giới"; loại mang hình thức của chủ nghĩa duy tâm chủ quan mà đại diện tiêu biểu là Stiêcnơ (J. K. S. Stirner) và Nitsơ (F. Nietzsche) cho rằng khởi nguyên đó là ý chí chủ quan của chủ thể. Trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội, TDYC thể hiện ở việc xem thường hoặc phủ nhận quy luật khách quan của xã hội, cường điệu vai trò ý chí của cá nhân, của lãnh tụ trong sự phát triển của lịch sử, do đó mà dẫn tới chủ nghĩa phiêu lưu mạo hiểm hoặc độc tài cá nhân.