Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT DUY KĨ

quan điểm tư sản đánh giá cao vai trò của kĩ thuật trong sự phát triển của xã hội. Quan điểm duy tâm đó đặt kĩ thuật tách rời những điều kiện xã hội mà ở đó nó được phát triển, hạ thấp vai trò tích cực của con người trong sự phát triển xã hội, nhất là đời sống tinh thần của nó. Chính từ quan điểm này, đã xuất hiện thuyết xã hội công nghiệp căn cứ vào đặc điểm kĩ thuật sản xuất và trình độ phát triển của kĩ thuật sản xuất để phân chia các giai đoạn của lịch sử phát triển kinh tế, và thuyết "hội tụ" giữa hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.