Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CHỨC NĂNG XÃ HỘI

thuyết của một trong những trường phái xã hội học phương Tây hiện đại, gắn liền với tên tuổi của Malinôpxki (B. K. Malinowski), Ratclip - Brao (A. R. Radcliffe - Brown), Mơtơn (R. K. Merton), Paxơn (T. Parsons), Xôrôkin (P. Sorokin ). TCNXH coi xã hội như một hệ thống thống nhất, hoàn chỉnh, gồm những hệ thống nhỏ, những thành phần, những bộ phận và những yếu tố vận động và liên hệ với nhau trên cơ sở chức năng xã hội của chúng trong toàn bộ xã hội. Thiếu sót chủ yếu của TCNXH là ở tính siêu hình và máy móc của nó. Trong khi nhấn mạnh đến vai trò của các chức năng xã hội, các nhà xã hội học theo thuyết này đã coi nhẹ sự phát triển biện chứng của lịch sử, chưa chú ý đúng mức tới vai trò chủ động và sáng tạo của con người với tính cách là các chủ thể trong toàn bộ hệ thống xã hội.