Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UY TÍN XÃ HỘI

với nghĩa rộng, UTXH là ảnh hưởng rộng rãi được mọi người thừa nhận trên cơ sở tri thức sâu rộng, phẩm chất đạo đức cao đẹp và kinh nghiệm phong phú của một cá nhân, một tổ chức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá, tôn giáo, vv. Với nghĩa hẹp, UTXH là một phương thức thực hiện quyền lực. Tuy nhiên, uy tín thực sự của cá nhân không đồng nhất với uy quyền và sự sùng bái cá nhân.