Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ GIỚI VĨ MÔ VÀ THẾ GIỚI VI MÔ

hai lĩnh vực đặc thù của thế giới thực tại khách quan, khác nhau về mức độ cấu trúc của vật chất. Thế giới vĩ mô là thế giới thông thường, những hành tinh, những vật thể trên Trái Đất, những tinh thể, những phân tử lớn, vv. Còn thế giới vi mô là lĩnh vực các vật thể, hiện tượng cực nhỏ, không thể quan sát trực tiếp được, khối lượng chỉ bằng 1 phần tỉ của 1 cm, và khoảng thời gian của chúng cũng bằng 1 phần tỉ của 1 giây. Hai lĩnh vực này khác nhau về chất; ở lĩnh vực vĩ mô, các khách thể vật chất có bản chất gián đoạn, hạt hoặc có bản chất liên tục, sóng, biểu hiện rõ rệt và vận động theo các định luật động học của cơ học cổ điển. Còn trong lĩnh vực vi mô, tiêu biểu cho các hiện tượng của nó là mối liên hệ chặt chẽ giữa các đặc tính hạt và sóng, được biểu hiện trong các quy luật thống kê của cơ học lượng tử. Ranh giới phân chia giữa hai thế giới đã được xác định nhân việc tìm ra hằng số Plăng (Planck).