Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

thuyết Phật giáo giải thích về khổ đế và tập đế trong tứ diệu đế. TNND trình bày 12 nguyên nhân dẫn đến sự luân hồi của chúng sinh theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai hay ngược lại. Mười hai nhân duyên là: vô minh (ngu dốt, không biết), hành (hành động), thức (ý thức), danh sắc (hình hài), lục nhập (sáu cơ năng), xúc (tiếp xúc), thọ (cảm nhận), ái (muốn), thủ (giữ lấy), hữu (tồn tại), sinh (sinh ra), tử (chết). Các nhân duyên 1và 2 thuộc quá khứ trước khi hình thành cuộc sống con người. Các nhân duyên từ 3 đến 10 thuộc hiện tại, là quá trình tạo ra con người. Các nhân duyên 11 và 12 thuộc tương lai, chỉ tương lai; quá trình từ sinh sang tử trở lại vòng luân hồi. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau trong quan niệm về sự hình thành và lí giải 12 nhân duyên này trong Phật giáo.