Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN THOẠI HỌC

khoa học nghiên cứu về thần thoại (về cả nguồn gốc phát minh, nội dung và sự phản ánh thực tế trong thần thoại, về sự truyền bá rộng rãi của thần thoại). Xt. Thần thoại.