Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẨM MĨ VÀ ĐẠO ĐỨC

hai phạm trù phản ánh những mặt đặc thù của mối quan hệ qua lại giữa con người và hiện thực. Cái đạo đức phản ánh những quan hệ của con người thông qua các khái niệm thiện và ác, công bằng và bất công, nghĩa vụ, trách nhiệm, phẩm cách, vv. Cái thẩm mĩ phản ánh những quan hệ của con người trong hoạt động thụ cảm và sáng tạo cái đẹp, cái tuyệt vời, chống lại cái xấu, cái thấp hèn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hai phạm trù này có quan hệ qua lại khăng khít với nhau. Sự thống nhất của cái đạo đức và cái thẩm mĩ là quy luật khách quan, biểu hiện trong đời sống cũng như trong nghệ thuật. Những hình tượng nghệ thuật có giá trị thẩm mĩ không thể không phản ánh cái đẹp trong những hành vi đạo đức của con người. Đồng thời, cảm thụ các hình tượng như thế đem lại cho con người những hành vi đạo đức, gây nên sự khoái cảm thẩm mĩ. Sự thống nhất cái thẩm mĩ và cái đạo đức là cơ sở, nền tảng của vai trò nghệ thuật trong đời sống xã hội.