Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỊ HIẾU THẨM MĨ

năng khiếu của con người để đánh giá về mặt thẩm mĩ những hiện tượng của hiện thực và những tác phẩm của nghệ thuật.. Khó có thể đưa ra được một cách tiếp cận vấn đề thị hiếu dựa theo những tiêu chuẩn cứng nhắc. Nhưng, mọi người đều nhận thấy rằng THTM được quy định bởi những điều kiện xã hội và lịch sử cụ thể. Thị hiếu đó có liên quan chặt chẽ với lí tưởng thẩm mĩ. Mặt khác, thị hiếu còn liên quan đến trình độ văn hoá, đến những thu hoạch của cá nhân hoặc một nhóm người nào đó trong việc đánh giá thẩm mĩ. Chính vì vậy, việc giáo dục thẩm mĩ có quan hệ chặt chẽ với việc hình thành một thị hiếu lành mạnh và có giá trị tích cực của xã hội.