Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM LÍ XÃ HỘI

toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, quan niệm, thị hiếu, thiên hướng, hứng thú... đa dạng, có tính khoa học và không khoa học, lôgic và không lôgic, thể hiện trong tâm lí của các nhóm xã hội, giai cấp, dân tộc, nhân dân các nước, đã hình thành trong những điều kiện kinh tế - xã hội lịch sử chung như nhau. TLXH là bộ phận ở cấp độ đời thường của ý thức xã hội, khác với hệ tư tưởng là bộ phận ở cấp độ lí luận. Nói chung, hành vi của con người được chỉ đạo không chỉ bởi hệ tư tưởng, mà bởi cả TLXH.