Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TĂNG

thành viên của Tăng già, tức giáo đoàn Phật giáo. Khi có từ bốn tu sĩ trở lên thì thành lập Tăng già. Trong Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), từ T chỉ Tăng già. Xt. Tăng già.