Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAM ĐOẠN THỨC

công thức biện chứng phổ quát của mọi sự tồn tại, vận động và phát triển. Trong tư duy lôgic, TĐT có ba thành phần chính: 1) Chính đề: là luận đề chủ yếu, chủ đạo trong TĐT. 2) Phản đề: là phủ định chính đề theo nghĩa phủ định biện chứng. Đó không phải là sự phủ định sạch trơn mà là phủ định có kế thừa hạt nhân hợp lí của chính đề. 3) Hợp đề: là tổng hợp chính đề và phản đề, là sự thống nhất mâu thuẫn giữa chính đề và phản đề, là sự phủ định của phủ định nguyên đề.

TĐT là công thức kết tinh tác dụng đồng thời của các nguyên lí và quy luật lôgic biện chứng. Đó là nguyên lí liên hệ phổ biến và nguyên lí biến hoá, phát triển. Đó là quy luật mâu thuẫn biện chứng, các quy luật biến hoá mâu thuẫn (như quy luật lượng đổi dẫn tới chất đổi, và ngược lại, quy luật phủ định của phủ định) và quy luật thống nhất đa dạng mâu thuẫn. Do đó, hệ thống lôgic biện chứng thực chất là hệ thống TĐT vừa kế tiếp nhau và vừa bao hàm nhau, giống như mạng lưới của những đường dây và thắt nút thể hiện các mối liên hệ, ràng buộc, sự tương tác, vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng.