Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH VƯỢN BIẾN THÀNH NGƯỜI"

tác phẩm của Enghen (1876) nhằm luận chứng học thuyết lao động về nguồn gốc con người. Căn cứ vào những tài liệu mà sinh vật học và nhân loại học đã tích luỹ được, Enghen chứng minh rằng nhờ có lao động và sử dụng công cụ lao động, con người đã tác động tích cực vào tự nhiên, làm ra của cải vật chất cần cho cuộc sống của mình; lao động dẫn tới việc hình thành tiếng nói và tư duy, là những cái phát triển tuỳ theo mức độ hình thành các hình thức sinh hoạt xã hội. Như vậy là qua những diễn biến lịch sử lâu dài, loài vượn người (tổ tiên của loài người) đã chuyển biến thành người và từ đó xuất hiện xã hội. Enghen đã làm rõ một vấn đề lí luận quan trọng về bước chuyển từ tự nhiên sang xã hội.