Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG LAI HỌC

lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm dự báo tương lai của các quá trình xã hội. Thuật ngữ "tương lai học" do nhà xã hội học Flêchthaimơ (O. Flechtheim) đưa ra (1943) với tên gọi "khoa học về tương lai" nhằm chống lại học thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học. Nhưng với nghĩa đó, TLH không được phổ biến rộng rãi, bởi vì tương lai của các quá trình xã hội do nhiều nhà khoa học nghiên cứu, và vì vậy, "khoa học về tương lai" không có đối tượng nghiên cứu. Sau này, thuật ngữ "TLH" thường dùng để chỉ tổng thể các dự báo - một trong những khuynh hướng nghiên cứu xã hội cụ thể (bao gồm cả dự báo học - khoa học về các quy luật và phương pháp dự báo). Với tư cách là dự báo xã hội, theo nghĩa rộng, TLH đưa ra dự báo về tương lai của mọi quá trình liên quan tới hoạt động của xã hội loài người (các mặt xã hội, kĩ thuật, khoa học, văn hoá, vv.). Theo nghĩa hẹp, TLH đồng nhất với dự báo về riêng quan hệ xã hội. Những vấn đề triết học - phương pháp luận (nhận thức và lôgic tiên đoán khoa học, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu dự báo) tạo thành bộ phận đặc biệt. Kể từ giữa những năm 60 thế kỉ 20, người ta tập trung nghiên cứu nhiều về những phương pháp dự báo. Trong nhiều nước đã xuất hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm các cơ quan và các tổ chức khoa học nghiên cứu về vấn đề dự báo xã hội.