Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ ĐIỀU CHỈNH

trình độ cao nhất của quá trình điều hoà hành vi ở mỗi chủ thể với tư cách là một nhân cách. Tuy TĐC có những biểu hiện đa dạng vì nó lệ thuộc vào các điều kiện, các đặc điểm cụ thể, riêng biệt của từng cá nhân, song nó vẫn có những nét chung, đó là mục đích hoạt động có chủ đích, nhưng các điều kiện hoạt động, chương trình hoạt động riêng của chủ thể, hệ thống các tiêu chuẩn xác định kết quả hoạt động, đánh giá thành tựu đạt được, phải điều chỉnh lại cho phù hợp hơn. Thực tiễn cho thấy mục đích đã chọn không có khả năng quyết định các điều kiện thực hiện một cách tương ứng. Trong những điều kiện hoạt động giống nhau vẫn có khả năng xuất hiện những phương thức đạt kết quả khác nhau. Những quy luật chung của TĐC lại có những biểu hiện cụ thể ở từng cá nhân do phải phụ thuộc một loạt yếu tố cụ thể, như đặc điểm tâm lí cá nhân, nhân cách, tập quán và thói quen, phong cách hoạt động , vv.