Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ BI

một tư tưởng lớn của Phật giáo Đại Thừa, biểu thị bằng Bồ Tát Quan Âm (Bồ Tát Đại Bi) và Phật Di Lặc (Từ Thị). Lí luận Tứ Vô Lượng Tâm gồm đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả gọi tắt là bốn đức từ, bi, hỉ, xả. Từ: lòng lành giúp người. Bi: lòng thương người, cứu vớt người. Hỉ: lòng vui vì giúp người. Xả: lòng bố thí tất cả cho chúng sinh. Lí luận về TB phong phú: TB quán, chúng sinh duyên TB, pháp duyên TB, vô duyên TB, vv. TB là tinh thần nhân bản trong Phật giáo.