Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIỆN TRIẾT HỌC

cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức thành lập năm 1962. Tiền thân là Tổ Triết học (8.1959) thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Nhiệm vụ chủ yếu: nghiên cứu cơ bản về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; vận dụng triết học để nghiên cứu những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,  nghiên cứu triết học Việt Nam, triết học thế giới (phương Đông, Pháp, Đức, Anh Mĩ); nghiên cứu đạo đức học, mĩ học, triết học trong khoa học tự nhiên và đào tạo sau đại học về triết học. Hiện nay, VTH có 16 phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu: Phòng Duy vật biện chứng, Phòng Duy vật lịch sử, Phòng Triết học trong Khoa học tự nhiên và Môi trường, Phòng Mĩ học, Phòng Đạo đức học, Phòng Lôgic học, Phòng Triết học Việt Nam, Phòng Triết học Đức, Phòng Triết học Pháp, Phòng Triết học Anh Mĩ, Phòng Triết học phương Đông, Phòng Triết học văn hoá, Phòng Hành chính, Phòng Tổ chức đào tạo, Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện, Phòng Tạp chí. Huân chương Lao động hạng nhì (1989).