Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC

    cơ quan khoa học cao nhất của một nước. Những nhiệm vụ cơ bản của VHLKH: phát triển các nghiên cứu cơ bản theo các hướng chủ đạo của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; thông qua các nghiên cứu ứng dụng trực tiếp liên quan đến sản xuất trong những lĩnh vực được ưu tiên; làm sáng tỏ các khuynh hướng mới về nguyên tắc đối với việc tăng trưởng tiến bộ khoa học - kĩ thuật và chuẩn bị đưa các tiến bộ đó vào ứng dụng một cách có hiệu quả cao trong nền kinh tế quốc dân; nghiên cứu và khái quát hoá những thành tựu của khoa học thế giới và giúp đỡ để chúng được sử dụng triệt để nhất. Lãnh đạo hoạt động của VHLKH trong giai đoạn giữa hai kì họp toàn thể là đoàn chủ tịch, đứng đầu là chủ tịch đoàn chủ tịch, chủ tịch, các phó chủ tịch và tổng thư kí của VHLKH do toàn thể viện bầu ra. Trong thành phần của VHLKH có nhiều viện, ban và tiểu ban, VHLKH có nhiều tạp chí theo nhiều chuyên ngành khác nhau, có nhà xuất bản.