Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIÊN CHỨC

thuật ngữ chỉ những người làm việc công hoặc tư bao gồm nhiều ngành nghề và công việc rất khác nhau trong xã hội. Có thể chia đội ngũ VC thành những ngành lớn như VC nhà nước (công chức), VC sự nghiệp, VC kinh doanh, dịch vụ, vv.

Trong các nước tư bản chủ nghĩa, VC có vị trí xã hội, điều kiện công tác và mức sống khác nhau. VC cấp cao thường thuộc tầng lớp trên trong xã hội. VC trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, y tế có bằng cấp và tay nghề, có thu nhập tương đối ổn định, số đông thuộc tầng lớp trung lưu. VC nhỏ gần gũi những người lao động. Chủ nghĩa xã hội làm thay đổi địa vị xã hội của VC. Hàng ngũ VC được bổ sung những người xuất thân từ các giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động. VC là một bộ phận trong những người lao động làm chủ đất nước và cùng với công nhân tham gia các tổ chức Công đoàn. Các từ cán bộ, công chức, VC, nhân viên... có ý nghĩa không giống nhau. Nói chung, người ta thường dùng thuật ngữ cán bộ, công chức chỉ những người làm việc công, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thuật ngữ VC, nhân viên chủ yếu chỉ những người hoạt động ở các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ và các doanh nghiệp nhà nước hưởng lương theo chính sách tiền lương chung của nhà nước, có thể từ ngân sách nhà nước, hoặc từ các nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ, hoặc theo kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp nhà nước.

Ở Việt Nam, theo Pháp lệnh số 11/2003/PL - UBTVQH ngày 29.4.2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức, 1998; ở mục d, điều 1 có quy định về VC (thuộc diện cán bộ, công chức trong Pháp lệnh cán bộ, công chức, 1998) như sau: những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào mỗi ngạch VC hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; "được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật". Đối với các VC hoạt động trong các doanh nghiệp thì theo quy định của luật lao động và luật doanh nghiệp.