Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VETTƠ G.

(Gustave Wetter; 1911 - ?), nhà triết học Thiên Chúa giáo người Áo, theo chủ nghĩa Tômat mới. Các tác phẩm của Vettơ đã phân tích và phê phán lịch sử và lí luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, cùng những lí luận khoa học tự nhiên hiện đại. Vettơ muốn đưa ra một trào lưu "trung dung" trong triết học, tức là "Chủ nghĩa thực tại Tômat mới"; thật ra, chủ nghĩa này chỉ là một hình thức thần học của chủ nghĩa duy tâm khách quan.