Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐUYRINH K. Ơ.

(Karl Eugen Dühring; 1833 - 1921), nhà triết học và kinh tế học Đức. Đuyrinh thù địch với đạo Do Thái và đạo Cơ Đốc vì cho rằng các đạo ấy làm tha hoá con người. Đuyrinh chịu ảnh hưởng rõ rệt của Côngtơ (A. Comte) và của Foiơbăc (L. Feuerbach). Triết học của Đuyrinh là một sự hỗn hợp chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật máy móc và chủ nghĩa thực chứng. Những quan điểm triết học, kinh tế học và chủ nghĩa xã hội của Đuyrinh đã có ảnh hưởng khá rộng đến các nhà xã hội dân chủ Đức lúc đó, đặc biệt là Becnơstainơ (E. Bernstein). Enghen đã kịch liệt phê phán những quan điểm của Đuyrinh trong cuốn "Ông Đuyrinh đã đảo lộn khoa học" hay "Ông Ơgien Đuyrinh đảo lộn khoa học" (thường được gọi là "Chống Đuyrinh").