Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU KIỆN

 khái niệm chỉ ra những gì mà nếu không có thì đối tượng không thể tồn tại được (x. Điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội). Bản thân đối tượng thể hiện ra như một cái gì có ĐK, còn ĐK lại thể hiện ra như một bộ phận của thế giới với tính nhiều màu vẻ của nó. Khác với nguyên nhân là cái trực tiếp sản sinh ra một hiện tượng, một sự vật, một quá trình nhất định, ĐK là những gì cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của đối tượng. Con người, trong quá trình đấu tranh cải tạo tự nhiên, đã tìm tòi, sáng tạo ra những ĐK thuận lợi cho cuộc sống của mình và phấn đấu hạn chế, xoá bỏ những ĐK bất lợi. Khi đối tượng biến đổi thì các ĐK cũng chịu sự tác động của đối tượng mới, do đó, ĐK cũng có sự biến đổi theo, và chính những ĐK cũng lại tác động lẫn nhau trong quá trình vận động và biến đổi của đối tượng.