Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠO ĐỨC TƯ SẢN

loại hình đạo đức ra đời trên cơ sở phê phán và phủ định đạo đức phong kiến, phản ánh nhu cầu của giai cấp tư sản đang lên, nhằm xoá bỏ những cái ràng buộc con người về mặt tự do tư tưởng, tự do kinh doanh, tự do phát triển cá nhân. ĐĐTS dựa trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa nhân đạo, nhất là ở thời kì Phục hưng và ở các nhà triết học thế kỉ 18. Nhân danh con người, nó lên án và coi như là mất đạo đức những hành động hạn chế, vi phạm nhân quyền, chà đạp nhân phẩm, xúc phạm nhân cách con người. Giai cấp tư sản, dưới ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân trong cuộc cách mạng xoá bỏ phong kiến.

 Xã hội tư sản ngày một phát triển, giai cấp tư sản cầm quyền khai thác các mặt luật pháp để bảo vệ các lợi ích kinh doanh của họ và đồng thời bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp công nhân, tài nguyên và công sức nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. ĐĐTS từ chỗ đề cao vị trí của cá nhân trong xã hội, đã đi tới xu hướng cực đoan trong chủ nghĩa cá nhân, nuôi dưỡng chủ nghĩa ích kỉ và không thực hiện được những khẩu hiệu ban đầu của nó. Những mặt tiêu cực của ĐĐTS đã bị lên án và sẽ được xoá bỏ, khi nhân loại thức tỉnh, làm chủ vận mệnh của mình và xây dựng một kiểu đạo đức mới thể hiện sự phát triển của cá nhân, trong sự phát triển hài hoà với xã hội, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, giữa dân tộc và quốc tế, nói chung giữa người với người trong phạm vi thế giới, sống trong tình thương, phồn vinh, hạnh phúc và công bằng xã hội.