Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠO ĐỨC HỌC

ngành khoa học nghiên cứu đạo đức - giải thích bản tính và vai trò, nguồn gốc và quy luật phát triển của đạo đức trong xã hội, trong lịch sử cũng như cơ sở lí luận của những loại hình đạo đức cụ thể. Trước kia, các học thuyết về đạo đức là những kiến giải duy tâm và siêu hình, đi theo khuynh hướng những chuẩn mực đạo đức vĩnh viễn, chung cho mọi thời đại, mọi dân tộc. Có những học thuyết tìm cơ sở đạo đức trong tồn tại hiện thực của con người (bản tính con người, nhu cầu tự nhiên, tình cảm bẩm sinh), nhưng là con người trừu tượng, bất biến, đứng ngoài lịch sử. Vì vậy, tuy có một số yếu tố duy vật nào đó, song nói chung vẫn là những quan niệm duy tâm. Có những học thuyết tìm cơ sở của đạo đức bên ngoài tồn tại của con người, trong mệnh trời, ý chí thần thánh hay một ý niệm tiên thiên nào đó; những thuyết này đã phủ nhận cơ sở hiện thực cũng như quy luật xã hội - lịch sử của đạo đức. Trong xã hội có giai cấp, bên cạnh những chuẩn mực đạo đức chung của con người, đã phát triển những hình thức đạo đức giai cấp. Mỗi giai cấp khi đóng vai trò tiến bộ trong lịch sử đều quan tâm đến việc thiết lập những quan hệ nhân đạo hơn, tự do hơn; đạo đức của nó mang tính giai cấp nhưng cũng có phần đóng góp nhất định vào sự tiến bộ chung của xã hội về mặt đạo đức. Đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản, giai cấp đầu tiên đề ra nhiệm vụ xoá bỏ giai cấp nói chung, chính là khởi đầu đạo đức chung loài người.