Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỐI KHÁNG

một trong những hình thức của mâu thuẫn chỉ có trong xã hội, mà đặc trưng là sự đấu tranh không điều hoà giữa các mặt đối lập. Đó là ĐK giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột trong các xã hội nô lệ, phong kiến, tư bản. ĐK còn tồn tại trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. ĐK chỉ có thể giải quyết bằng đấu tranh giai cấp quyết liệt, triệt để, giành thắng lợi quyết định của giai cấp bị bóc lột chống giai cấp bóc lột. Các hình thức và biện pháp của cuộc đấu tranh ấy khác nhau, muôn hình muôn vẻ, tuỳ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước, từng dân tộc. Xt. Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng.