Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỐNG NHẤT HÓA

tạo ra sự thống nhất cho những yếu tố, những vấn đề có liên quan; vd. TNH cấu kiện một công trình.