Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÔBRÔLIUBÔP N. A.

(Nikolaj Aleksandrovich Dobroljubov; 1836 - 61), nhà dân chủ cách mạng Nga,  nhà phê bình văn học, nhà  triết học duy vật. Cũng như Bêlinxki (V. G. Belinskij) và Checnưsepxki (N. G. Chernyshevskij), Đôbrôliubôp là nhà tư tưởng của cách mạng nông dân Nga vào nửa sau thế kỉ 19. Đôbrôliubôp cho rằng giai cấp nông dân có khả năng hoàn thành cách mạng và lập ra chế độ xã hội chủ nghĩa (không tưởng). Kịch liệt phản đối nền dân chủ phương Tây, Đôbrôliubôp cho rằng đó là một nền dân chủ giả dối, bảo vệ bọn giàu có. Trong tư duy của Đôbrôliubôp, chủ nghĩa dân chủ cách mạng gắn  liền với chủ nghĩa duy vật triết học và là sự kế tục truyền thống duy vật của triết học Nga bắt đầu từ Lômônôxôp (M. Lomonosov) và Rađisep (A. N. Radishchev). Những nhà dân chủ cách mạng Bêlinxki, Ghecxen (A. I. Gercen), Checnưsepxki đã có ảnh hưởng quyết định đối với tư tưởng của Đôbrôliubôp. Dựa vào những căn cứ khoa học, Đôbrôliubôp khẳng định rằng thế giới vật chất khách quan là cái có trước, thế giới đó ảnh hưởng đến con người và sinh ra cảm giác. Dựa vào triết học duy vật, Đôbrôliubôp đã có những đóng góp vào quan điểm mĩ học duy vật chủ nghĩa của Nga, đòi hỏi văn học hiện thực gắn chặt với nhân dân lao động và cách mạng xã hội. Những tác phẩm chính: "Thế nào là hiện tượng Ôblômôp", "Những bài phê bình về những tác phẩm kịch của Ôxtơrôpxki", "Những bài báo đấu tranh cho quan điểm xã hội chủ nghĩa".

 


Đôbrôliubôp N. A.