Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH NGHĨA QUY NẠP

 một trong những phương thức định nghĩa những đối tượng của các hệ thống lôgic và toán học. ĐNQN bao gồm: 1) Những đối tượng xuất phát hoặc cơ bản của hệ thống. 2) Những quy tắc hay thao tác cho phép dùng những đối tượng hiện có để tạo thành đối tượng mới của hệ thống. Với phương pháp đó, người ta dùng định nghĩa số tự nhiên, tập hợp (trong số học); công thức đã được xây dựng một cách chính xác và cả công thức có thể chứng minh được (trong hệ thống toán lôgic), vv. ĐNQN phải đầy đủ, tức là bằng những phương tiện của nó phải định nghĩa được tất cả những đối tượng của một hệ thống nào đó và chỉ những đối tượng ấy mà thôi.