Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH NGHĨA

 sự xác định những đặc trưng cơ bản tạo thành nội dung của khái niệm về một sự vật, hiện tượng, quá trình để phân biệt nó với những sự vật, hiện tượng, quá trình khác. ĐN tuân theo những nguyên tắc sau đây: 1) Nguyên tắc tương xứng, nghĩa là ngoại diên của khái niệm được đưa ra phải xứng với khái niệm dùng để ĐN; 2) Không nói vòng quanh; 3) Không nói theo cách phủ định; 4) Phải rõ ràng. Để ĐN một khái niệm nào đó, thường người ta ghép nó với một khái niệm rộng lớn hơn loài (chủng) rồi vạch ra những đặc điểm cơ bản của khái niệm cần ĐN (đặc điểm về loại). Vd. ĐN về oxi: "oxi là một nguyên tố hoá học (chủng) có khối lượng nguyên tử bằng 16 đơn vị oxi (đặc điểm về loại)". Đối với những khái niệm quá lớn, quá bao trùm, như khái niệm vật chất, ý thức, thì có cách ĐN ngoại lệ. ĐN có vai trò to lớn trong khoa học và là một bộ phận cơ bản của mọi lí thuyết khoa học.