Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

một biểu hiện của trình độ tiến bộ xã hội trong xu hướng của nhân cách. Với sự tương tác giữa các yếu tố, giá trị được coi là có ý nghĩa. ĐHGT hướng dẫn và khích lệ hành vi cá nhân hướng tới những mục tiêu được lựa chọn và xác định một cách nhất quán. Sự thống nhất về ĐHGT có tác dụng lớn trong việc đoàn kết và củng cố sự gắn bó của cá nhân với tập thể, với xã hội, tạo nên sự nhất trí cao về nhận thức, tình cảm, ý chí và hành động.