Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA DỤNG CỤ

biến tướng của chủ nghĩa thực dụng. CNDC cho rằng tư duy của con người là hữu hiệu và sáng tạo không ngừng, nhận thức và đạo đức của con người chỉ được nghiệm thấy qua tiếp xúc với kinh nghiệm. Do đó, nhận thức của con người là một công cụ để thay đổi kinh nghiệm và thích hợp với kinh nghiệm. Như vậy, CNDC đã bác bỏ những quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội, cho tư tưởng không phải là sự phản ánh khách quan các sự vật, mà nó là công cụ để "chỉnh đốn" thế giới. Từ đó, CNDC bác bỏ "chân lí khách quan và theo đó tiêu chuẩn của chân lí là ở tính hữu hiệu, tính có ích".