Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA BÌNH QUÂN

quan niệm tiểu tư sản, không tưởng về sự san đều mọi quyền lợi và nghĩa vụ, lấy cái đó làm nguyên tắc tổ chức đời sống xã hội. Ở Trung Quốc, nhiều phong trào nông dân chống phong kiến từ thời cổ cho đến thế kỉ 19 (Thái Bình Thiên Quốc) đưa ra yêu sách san bằng giàu nghèo, sang hèn, chia đều ruộng đất. Ở Pháp, Ruxô (J. J. Rousseau; thế kỉ 18) coi lí tưởng bình đẳng là sự đồng đều trong quyền chiếm hữu; thực tế là duy trì vĩnh viễn chế độ tư hữu của người sản xuất nhỏ. Babơp (F. N. Babeuf; thế kỉ 19) quan niệm chủ nghĩa cộng sản là chia đều lao động và sản phẩm cho mọi thành viên.