Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA

học thuyết hay hệ thống lí luận về chính trị, triết học, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật thể hiện bằng quan niệm, quan điểm, lập trường, khuynh hướng, phương pháp luận, phương pháp sáng tác... do một người hay một tập thể đề xuất. Vd. chủ nghĩa Mac - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa tư bản nhà nước, chủ nghĩa hiện thực phê phán, vv.