Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ THỂ XÃ HỘI

 chủ thể xét về mặt xã hội, mặt chủ quan của các quan hệ xã hội tức là các quan hệ sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. CTXH thể hiện ra và hoạt động với tư cách: cá nhân, nhóm, thể chế, xã hội. CTXH là một yếu tố trong quá trình (hay hệ thống) tương tác xã hội gồm ba yếu tố: a) Chủ thể; b) Khách thể; c) Quan hệ qua lại giữa chủ thể và khách thể.