Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC

 hệ thống các quan điểm muốn đặt cơ sở cho lí tưởng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ các nguyên tắc đạo đức, do các đại biểu của chủ nghĩa Kantơ (I. Kant) (xt. Kantơ I.) mới đề ra vào cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 như Côhen (M. Cohen), Natoocpơ (P. G. Natorp), Fooclenđơ (K. Vorländer), vv. Theo quan niệm của những người theo CNXHĐĐ, chủ nghĩa xã hội là đồng nghĩa với một "thế giới quan đạo đức nhất định", còn đạo đức học là một khoa học có mục đích loại bỏ các mâu thuẫn trong quan hệ xã hội; nó xuất phát từ đạo đức học của Kantơ là đoàn kết. Những người theo CNXHĐĐ đặt lên hàng đầu các quan hệ đạo đức và tư tưởng hoàn thiện dần dần của loài người về mặt đạo đức. Những người macxit trong thời gian đó đã phê phán CNXHĐĐ là duy tâm và đã vứt bỏ các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mac (giai cấp và đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, vv.). Atlơ (M. Adler), Tugan Baranôpxki     (M. I. Tugan Baranovskij) và nhiều người khác đã tuyên truyền cho CNXHĐĐ. CNXHĐĐ được trình bày tỉ mỉ trong các cuốn sách "Kantơ và chủ nghĩa xã hội" (1900), "Kantơ và Mac" (1911) của Fooclenđơ.