Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ CẤU GIAI CẤP XÃ HỘI

khái niệm được sử dụng để chỉ các giai cấp xã hội và các tầng lớp xã hội tồn tại trong một xã hội nhất định; vị trí của các giai cấp, tầng lớp, vai trò của chúng, mối quan hệ giữa chúng với nhau trong xã hội đó. CCGCXH xuất hiện cùng với sự xuất hiện của giai cấp, do sự phát triển của phân công lao động và sự xuất hiện của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

Chủ nghĩa Mac cho rằng, CCGCXH không phải lúc nào cũng như lúc nào. Nó phụ thuộc vào hình thái kinh tế - xã hội, khi hình thái kinh tế - xã hội phát triển sang một hình thái kinh tế - xã hội khác thì CCGCXH cũng biến đổi; có thể có giai cấp mất đi, có thể có giai cấp mới xuất hiện; vai trò, địa vị của mỗi giai cấp và mối quan hệ giữa các giai cấp cũng biến đổi, không như cũ. Cơ cấu giai cấp có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội.