Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU CÔNG

(Zhou Gong; khoảng 1095 tCn.), nhà chính trị, nhà tư tưởng Trung Quốc thời kì đầu Tây Chu (Xizhou). Họ Cơ (Ji), tên Đán (Dan), con Chu Văn Vương (Zhou Wenwang), em Chu Vũ Vương (Zhou Wuwang), chú Chu Thành Vương (Zhou Chengwang). Do lập ấp ở đất Chu (Zhou) [Kì Sơn (Qishan), Thiểm Tây (Shanxi)] nên gọi là Chu Công. Giúp Chu Vũ Vương diệt vua Trụ (Zhouwang) nhà Thương (Shang), giúp Chu Thành Vương (Zhou Chengwang) xếp đặt, quản lí đất nước và thiên hạ. Chu Công xây dựng chính sách phân phong cho chư hầu, đặt ra lễ nhạc, hoàn thiện chế độ điển chương, phát triển tư tưởng "thiên mệnh", nêu ra thuyết "lấy đức phối hưởng với trời", "làm sáng tỏ đức và thận trọng hình phạt", "kính đức bảo dân". Tư tưởng của Chu Công được trình bày trong các thiên "Đại cáo", "Khang cáo", "Lập chính", "Đa sĩ", "Vô dật", sách "Thượng Thư".