Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI

phạm trù cơ bản của triết học Hêghen G.V.F (F. Hegel), theo đó, YNTĐ là cơ sở của tất cả những hiện tượng tự nhiên và xã hội. YNTĐ là tích cực và hoạt động; biểu hiện ở sự tự nhận thức. Ở Hêghen, YNTĐ phát triển qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1: ý niệm phát triển ngay trong lòng nó - lôgic học - trong đó ý niệm vạch ra nội dung của nó trong hệ thống những phạm trù lôgic liên quan với nhau và chuyển hoá lẫn nhau. Giai đoạn 2: ý niệm phát triển thành tồn tại khác, thành giới tự nhiên - triết học tự nhiên. Giới tự nhiên này không phát triển mà chỉ là biểu hiện bề ngoài của sự tự phát triển của các phạm trù lôgic, các phạm trù này tạo bản chất tinh thần của giới tự nhiên. Giai đoạn 3: ý niệm phát triển trong tinh thần - triết học tinh thần; ở đây, YNTĐ trở lại với bản thân mình thông qua tinh thần chủ quan, tinh thần khách quan và tinh thần tuyệt đối. Tinh thần thực hiện sự kết hợp cuối cùng cái đơn nhất với cái phổ biến và biểu hiện hoàn toàn YNTĐ.