Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý NIỆM KHÁCH QUAN

khái niệm của chủ nghĩa duy tâm, là bản chất tồn tại khách quan của các sự vật, chẳng những nắm được thực tại khách quan, mà còn quyết định cả sự tồn tại cảm tính. Triết học duy vật bác bỏ quan niệm này; với chủ nghĩa duy vật, ý niệm chỉ là sự phản ánh vật chất, nghĩa là nó có một nội dung khách quan; YNKQ cũng vẫn chỉ là sự phản ánh có tính chất chủ quan về hiện thực vật chất, mặc dù nó có thể có sự tác động tích cực đến hiện thực vật chất.