Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA TÍN NGƯỠNG

 lí thuyết này cho rằng niềm tin tôn giáo đứng trên trí tuệ. CNTN hạn chế tác dụng của khoa học, phủ nhận ý nghĩa thế giới quan của nhận thức khoa học, coi niềm tin tôn giáo giữ vai trò quyết định trong sự nhận thức chân lí, nhận thức thế giới. CNTN thuộc khuynh hướng triết học duy tâm. Theo Lênin, mọi chủ nghĩa duy tâm triết học chỉ là những hình thức tinh vi của CNTN.