Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA TĂNG LỮ

 khuynh hướng của giới tăng lữ nhằm hồi phục và tăng cường vai trò của nhà thờ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. Sau Cách mạng tư sản Pháp, CNTL bị đả phá kịch liệt từ phía những người theo trào lưu tư tưởng tự do, vô thần trong phái cộng hoà. Ngày nay, trong các nước tư bản chủ nghĩa, những người theo CNTL đang ra sức thành lập những đảng và tổ chức quần chúng riêng để gây ảnh hưởng và đề cao vai trò của nhà thờ.