Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ

nguyên tắc đoàn kết giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, được Mac và Enghen đề ra trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với khẩu hiệu "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!". Cơ sở kinh tế của CNQT vô sản là tính xã hội và tính quốc tế của lực lượng sản xuất đạt được ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản, "Tư bản là một lực lượng quốc tế, muốn chiến thắng nó cần phải có sự liên minh quốc tế, tình anh em quốc tế của công nhân" (Lênin). CNQT chân chính xử lí mối quan hệ giữa các quốc gia theo nguyên tắc: tôn trọng quyền bình đẳng, tự do của tất cả các dân tộc, không phụ thuộc vào trình độ phát triển xã hội và văn hoá của họ, hợp tác hữu nghị và đoàn kết với nhân dân lao động tất cả các nước, đấu tranh cho tiến bộ xã hội, không dung hoà với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa sôvanh nước lớn và mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa chủng tộc. CNQT chân chính gắn bó hữu cơ với chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nó không chỉ đối lập với chủ nghĩa dân tộc mà còn đối lập với chủ nghĩa thế giới tuyên truyền phổ biến thái độ thờ ơ đối với lợi ích và nền văn hoá của tổ quốc và dân tộc.