Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA PHIÊU LƯU CÁCH MẠNG

phương hướng lí luận và thực tiễn phản ánh tính chất manh động tiểu tư sản của những nhóm hoặc những nhà hoạt động chính trị mà nét cơ bản là coi thường quy luật phát triển khách quan của đời sống xã hội, áp đặt cho quần chúng những hình thức hoạt động và đấu tranh mà họ chưa đủ trình độ và khả năng để chấp nhận và thực hiện. CNPLCM là "một xu hướng rất cách mạng trên lời nói và chẳng cách mạng một tí nào xét về quan điểm thực tế và về mặt liên hệ với giai cấp cách mạng" (Lênin). Nó dễ đi đến chỗ làm suy yếu lực lượng cách mạng, tạo ra những duyên cớ để các thế lực cầm quyền phản cách mạng đàn áp và khủng bố quần chúng.