Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA LÔGIC

một trong những khuynh hướng đặt cơ sở cho toán học. Thực chất là quy một cách đơn giản toán học về lôgic học. Chủ thuyết này bắt nguồn từ Laibnit (G. W. Leibniz), về sau được nhiều tác giả ủng hộ và góp phần phát triển như Đêđêkin (J. W. R. Dedekind), Frêgơ (G. Frege), vv.

Công trình lôgic toán của Raxơn (B. Russell) và Oaitơhêt (A. N. Whitehead) đề là "Nguyên lí toán học" ("Principia Mathematica") xuất bản trong những năm 1910 - 13, đã phát triển CNL theo hướng quy giản cơ sở của toán học về lôgic toán. Mặc dù CNL của Raxơn đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện bộ máy lôgic toán, làm công cụ hữu hiệu cho nhận thức khoa học và kĩ thuật tính toán hiện đại, song về cơ bản đây là một khuynh hướng triết học sai lầm, vì đã tuyệt đối hoá vai trò của lôgic hình thức hiện đại. Nói chung, mọi khuynh hướng tuyệt đối hoá vai trò của lôgic học đều là sai lầm, vì lôgic chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đầy đủ để tư duy đạt tới chân lí khách quan.