Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA GANĐI

học thuyết chính trị - xã hội và triết học tôn giáo, mang tên người sáng lập là Ganđi (M. K. Gãndhi). CNG là hệ tư tưởng của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, chống lại sự thống trị của đế quốc Anh. Tư tưởng Ganđi cơ bản mang dấu ấn giai cấp của tầng lớp trí thức tư sản Ấn Độ. Học thuyết này chủ trương đoàn kết mọi người Ấn Độ, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giai cấp, dưới sự lãnh đạo của Nghị viện Dân tộc Ấn Độ, giành độc lập bằng con đường hoà bình, không sử dụng bạo lực, mặt khác, không hợp tác, không đóng thuế, không "tuân lệnh" trong "tư cách công dân". Trong lĩnh vực các quan hệ xã hội, Ganđi khẳng định một khả năng có thể đạt tới một xã hội có giai cấp ổn định, và giải quyết các mâu thuẫn giai cấp bằng con đường trọng tài, trong đó, địa chủ phải bảo hộ nông dân, nhà tư bản phải bảo vệ công nhân. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, kêu gọi phục hồi các công xã nông nghiệp, nghề thủ công và đặc biệt là nghề kéo sợi bằng tay và dệt vải. Trong lĩnh vực tinh thần, kêu gọi tình cảm tôn giáo truyền thống của quần chúng. Trong lĩnh vực triết học, đồng nhất Thượng đế với chân lí, cho rằng muốn đạt đến chân lí, con người phải tự hoàn thiện về đạo đức, không làm hại sinh linh, phải tự mình nhận lấy sự đau khổ và sự hi sinh trên cơ sở của "luật tình thương". Ganđi được gọi là mahatma (mahatma - tâm hồn vĩ đại), những quan niệm triết học và chính trị của Ganđi được nhiều người đương thời chấp nhận ở Ấn Độ.