Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ XÃ HỘI HỌC

    các dữ kiện xã hội học cho phép xác định và dự đoán một số quá trình và hiện tượng xã hội. Để làm rõ một cấu trúc, dù đó là một thang thái độ, một hệ thống những lựa chọn… phải tìm ra những dữ kiện quan sát được và lượng hoá được, để dựa vào đó mà xác định và dự đoán một cách chính xác về chúng. Chỉ số là biến số xác định yếu tố, điều kiện trong một hoàn cảnh hay một thời điểm nhất định, từ đó suy ra bản chất của quá trình và hiện tượng xã hội (vd. tỉ lệ li hôn liên hệ gia đình, tỉ lệ tự sát). Các chỉ số nói chung luôn quan hệ với nhau một cách biện chứng; chúng phối hợp với nhau, không một chỉ số nào là đủ để có vai trò quyết định. Giá trị của các chỉ số được biểu hiện ở các mối tương quan giữa chúng với nhau và với toàn bộ các quá trình và hiện tượng xã hội.