Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ

 x. Chế độ công xã nguyên thuỷ.