Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ CẢM

khái niệm đạo đức học của chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa, đòi hỏi hoàn toàn dứt bỏ mọi tình cảm, dục vọng vì tình cảm, dục vọng là nhân tố chủ quan làm cho sự suy nghĩ trở nên thiên lệch; theo quan niệm này, VC là điều kiện lí tưởng để suy nghĩ. Nguyên tắc này đối lập lại học thuyết của Arixtôt (Aristote) đòi hỏi hạn chế tình cảm, dục vọng ở mức độ vừa phải (trung cảm).